“Stáž v EU- uplatnění na evropském trhu práce” –  Podaný projekt 2018 Erasmus+  

( výjezd do 5 zemí :Finsko, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko)

“Profesní rozvoj pro uplatnění na evropském trhu práce” 2016 – Erasmus +

Škole byl nyní schválen tento projekt, který je na dva roky a začne se realizovat ve školním roce 2016/2017

Naši studenti mohou vyjet do Itálie, Španělska, Polska, Makedonie, Portugalska, Bulharska, Rumunska a na Slovensko.

“Progresivní formy ekoturistiky nyní a v budoucnu” 2015 – Erasmus+

Studenti vyjeli na stáž do Itálie, Slovenska, Polska, Makedonie, Portugalska a Rumunska.

Projekt byl zaměřen na poznávání ekoturistiky.

Více o projektu na těchto stránkách :      http://voscr.cz/pfenb/

Komentář hodnotitele z DZS ohledně naší závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva je zpracována v náležité kvalitě, rozsahu a vyváženosti,  zejména lze ocenit konkrétní informace o plnění cílů. Zaměření stáže na progresivní formy ekoturistiky a její zorganizování v šesti zemích s rozdílnou úrovní rozvoje této formy cestovního ruchu je velmi přínosným počinem pro podporu odborného vzdělání v oblasti cestovního ruchu. Pro příští organizaci stáží lze doporučit  podrobnější se seznámení s principy ECVET s ohledem na tvorbu JVU. Bylo by též vhodné vytvořit pro stáž více než jednu JVU  a věnovat větší pozornost principům tvorby jednotek co do věcné tak i formální stránky. JVU má akceptovatelnou obsahovou strukturu, ne však dobře specifikované způsoby ověření očekávaných výsledků učení. Kladně lze hodnotit Memoranda o porozumění s partnerskými organizacemi, vytvoření s studijních smluv pro účastníky stáží a záznam do Europass Mobility.

Velmi pozitivní bylo hodnocení stáže ze strany účastníků, ocenění dobrého zajištění po organizační stránce a získání odborných kompetencí v rámci pracovní náplně stáže. Diseminace projektu byla sice velmi dobře provedena vzhledem o odborné veřejnosti, nicméně by si zasloužila rozšířit i na širší veřejnost.

“Profesní rozvoj absolventů na trhu práce”  2013

V rámci projektu Mobility IVT v programu Leonardo da Vinci s názvem ” Profesní rozvoj studentů na trhu práce” naše škola umožnila našim studentům a absolventům v oboru cestovní ruch vyjet do zahraničí a přivést konkrétní informace o nových nabízených produktech CK, o efektivním vytváření packagů na míru, o možnostech flexibilního nastavování ceny, o cíleném oslovování segmentů klientů a především o možnosti uplatnění praktické části své absolventské práce v cestovní kanceláři, a to v pracovním prostředí ve Francii v St Jean D´Angely, v Německu v Traunsteinu, v Norsku v Bergenu, v Polsku v Pionkách, V Rumunsku v RM Valcea, na Slovensku v Čadci, v Turecku v Amasře. Díky naší škole se rozvinula mezi absolventy a lidmi dané destinace myšlenka přátelství, tolerance , chápání specifických a kulturně vzdělávacích tradic.

“Inovace oboru CR v době ekonomického propadu”  2012     http://voscr.cz/inovacecr/

Studenti absolvovali v rámci projektu Mobility PLM od LdV stáž v Lotyšsku a měli za úkol porovnávat tamní cestovní ruch s naší republikou a současně získávali podklady pro své absolventské práce.

“Inovace oboru CR z hlediska podnikatelských aktivit studentů ve venkovské turistice”

Projekt reagoval na skutečnost, že venkovská turistika a agroturistika tvoří v zahraničí nemalý zdroj příjmů, zatímco u nás zcela zanedbatelný. Hlavním cílem je rozšířit praktické dovednosti studentů, získat konkrétní zkušenosti v oblasti podnikatelské tvořivosti, možnost srovnání úrovně i forem podnikání v Německu a na Slovensku a zpracováním absolventské práce zahájit přechod z role studenta do role podnikatele či zaměstnance.

“Web-guide crossing Europa without barriers”  – http://b-freetravel.eu

Projekt Partnerství z programu LdV, který byl oceněn zlatou hvězdou v Polsku. Tento projekt byl na dva roky a zúčastnilo se ho Polsko, naše škola, Německo, Bulharsko. Projekt byl zaměřen a popis dostupnosti památek pro postižené lidi v dané zemi. 

“Inovace oboru CR v oblasti podnikatelských aktivit v kulturně poznávací, poutní a rekreační turistice”

Projekt byl tak úspěšný , že byl oceněn Domem zahraničních služeb.

10262163_803364916407063_7643286927462767008_n

V termínu 7. 3.  20. 3. studenti 2. ročníku VOŠ absolvovali stáž na Slovensku na Kysucku. Studenti byli rozděleni na tato pracoviště: 8 studentek Bio farma Raková, 4 studentky chata Vel´ká Rača, 4 studenti hotel Marlén Oščadnica.Studentky, které byly na farmě v Rakové, která je zaměřena hlavně na bio chov ovcí, ale i na chov dalších zvířat: prasata, krávy, koně si vyzkoušely veškeré práce spojené s chovem. Nejvíce se jim líbila práce s jehňátky  jejich krmení, výroba korbáčiků a jízda na koni. I ostatní činnosti si rády vyzkoušely a jak vyplňovaly v závěrečné zprávě, bylo vše pro ně velkým přínosem a zajímavou zkušeností.

Studentky a studenti na chatě ve Vel´ké Rače a v hotelu Marlén byly začleněni do všech činností týkajících se podnikání – provoz penzionu. Ve volném čase lyžovali a pomáhali učit malé děti lyžovat. Paní Hečková a pan Masaryk jim byli ve všem nápomocni a studenti získali spoustu praktických zkušeností a materiálu do absolventských prací.