Studium programu mezinárodní obchodní styk trvá 6 semestrů a končí obhajobou absolventské práce a získáním titulu DiS. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na VŠ a na základě uznání studia na VOŠ získat titul Bc. za jeden rok.

Absolvent oboru Mezinárodní obchodní styk je odborníkem na středním a vyšším stupni řízení státních i nestátních institucí s mezinárodní vazbou zejména v zahraničním obchodu, v peněžnictví, veřejné i státní správě s dobrým všeobecným, kulturně historickým a geografickým přehledem. Orientuje se v podmínkách tržní ekonomiky se specializací na oblast MOS, s adekvátní znalostí mezinárodní problematiky a problematiky EU v obecné i odborné rovině včetně právní problematiky.

Zvýšený důraz je kladen na jazykovou vybavenost – absolvent získá velmi dobrou znalost tří světových jazyků včetně zvládnutí odborného výkladu v cizím jazyce, korespondenčních zvyklostí a zvláštností sociálního, kulturně-historického a politického prostředí dané jazykové oblasti.